سر فصل دروس:

 

 

گروه حسابداری و مدیریت

کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم غیر مرتبط)

کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم مرتبط)

کاردانی پیوسته حسابداری (دیپلم سه ساله نظری)

کاردانی نا پیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته مدیریت دولتی

کارشناسی پیوسته حسابداری ( وردی های 91 تا 95)

کارشناسی پیوسته حسابداری ( وردی های 96 به بعد)

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری (دارای مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته غیر مرتبط)

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری (دارای مدرک کاردانی پیوسته و ناپیوسته مرتبط)

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

 

گروه برق

کاردانی پیوسته الکتروتکنیک- برق صنعتی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  برق- قدرت (دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته)

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی  برق- قدرت (دارندگان مدرک کاردانی پیوسته)

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

کارشناسی ارشد برق سیستمهای قدرت

 

گروه معماری

کاردانی پیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

 

گروه کامپیوتر

کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر نرم افزار

 

گروه عمران

کاردانی پیوسته علمی کاربردی ساختمان

کاردانی ناپیوسته عمران-کارهای عمومی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

مهندسی عمران-عمران

کارشناسی ارشد  عمران - سازه

 

گروه مکانیک

کارشناسی ارشد ناپیوسته ساخت و تولید

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو (دارندگان مدرک دیپلم فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته مکانیک خودرو (دارندگان مدرک دیپلم کار و دانش)

کاردانی پیوسته ساخت و تولید-ماشین ابزار (دارندگان مدرک دیپلم فنی و حرفه ای)

کاردانی پیوسته ساخت و تولید-ماشین ابزار(دارندگان مدرک دیپلم کار و دانش)

کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید

 

گروه حقوق

کارشناسی پیوسته حقوق (ورودیهای 90 تا 95)

کارشناسی پیوسته حقوق (ورودیهای 96 به بعد)

 

گروه شیمی

 

کارشناسی  ارشد شیمی_آلی

 

کارشناسی  ارشد شیمی_پلیمر

 

کارشناسی  ارشد شیمی_دریا

 

کارشناسی  پیوسته مهندسی شیمی

 

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی

 

کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی( دارای مدرک نامتجانس وردی 95)

 

کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی( دارای مدرک متجانس وردی 95)

 

کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی( دارای مدرک نامتجانس وردی 96)

 

کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی( دارای مدرک متجانس وردی 96)